توسط: لوار ما
تاریخ: می 24, 2023 زمان انتشار: 8:18 ق.ظ کد خبر: 15249

روزشمار هفته ملی بدون دخانیات سال ۱۴۰۲ اعلام شد

شعار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۳، بر عنوان “ People need food, not tobacco” ” مردم به غذا نیازد دارند نه به دخانیات” تاکید دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لوار ما، هرساله به مناسبت گرامیداشت روز جهانی دخانیات۳۱ ماه می (۱۰خردادماه) اقدامات گسترده‏ای حول محور شعار سازمان جهانی بهداشت به‌منظور ارتقای آگاهی جامعه جهانی در مورد اثرات زیان‌بار استفاده از محصولات دخانی و پیشگیری از مصرف دخانیات انجام ‏می‏شود.

پیرو جلسه هماهنگی برگزاری هفته ملی بدون دخانیات، شعار هفته ملی بدون دخانیات سال۱۴۰۲ “ﺣﻔظ ﺳﻼﻣت ﻣردم ﺑﺎ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دﺧﺎﻧﯾﺎت” تعیین و عناوین هفته ملی بدون دخانیات ( ۴ لغایت ۱۰ خردادماه) اعلام شد.

پنجشنبه ۴ ﺧرداد: ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ

ﺟﻣﻌه ۵ ﺧرداد: ﻧﻘﺶ آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻦ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﺷنبه ۶ ﺧرداد: ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﻮداﮔﺮان دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف و ﻗﺎﭼﺎق دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﯾﮑﺷﻧﺑه ۷ ﺧرداد : ﻫﻨﺮ و ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪون دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻧﺎن

دوﺷنبه ۸ ﺧرداد : ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ، ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮك دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﺳه شنبه ۹ ﺧرداد: دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری، ﻧﻮزاد و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ

چهارشنبه ۱۰ ﺧرداد: ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺸﺖ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی، ﺿﺎﻣﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬایی