توسط: لوار ما
تاریخ: می 21, 2023 زمان انتشار: 12:15 ب.ظ کد خبر: 15206

ضحاک، پادشاهی بیگانه در میان پیشدادیان

دکتر فریبا دانشور، دکتری تخصصی زبان وادبیات فارسی، در سخنرانی خود در انجمن ادبی تاریخی پاریز در موزه ساعت شهر کرمان، به نقش ضحاک در شاهنامه پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لوار ما، متن سخنرانی وی به شرح ذیل می باشد.

ضحاک
“پنجمین پادشاه اسطوره ای”

دوران پادشاهی او هزارسال بود، دوران حکومت او خرافات عیان وخردمندی نهان گشت. آنچه مسلم است سر برآوردن دو مار از دوشانه حاکم ظالم،نشانه مکافات دو اشتباه اوست بواقع در این ماجرا تنها ضحاک جبار نیست بلکه بسیاری از آدمیزادگان،بویژه آنهایی که بر مسند قدرت می نشینند-این مارهای نامریی را بر شانه هایشان دارند ومتوجه نیستند،مارهایی که مغز شکار خود را هدف قرار داده اند وتا کار خود را به جنایت وجنون نکشانند ،دست بردار نیستند.
شیطان مکار پیش ازآن نیز در کالبدطعمه اش رسوخ کرده و او را در پدرکشی آزموده، اینک موفق می شود بار دیگر سریعتر از گذشته خود را به اونزدیک تر کرده با حضور در اشپزخانه پادشاهی زمام خورد وخوراکش را در اختیار بگیرد.بهترین ونزدیکترین پایگاه را برای تسلط بر صید خویش تصرف کند.

خورش ساز و آرامشان ده بخورد
نشایدجز این چاره نیز کرد
بجز مغزمردم مده شان خورش
مگر خود بمیرند ازین پرورش

شیطان همیشه بر ضعف انسانها آگاه است ودست بردار نیست از راههای مختلف بر قلب انسان رسوخ میکند تا انسان را به هلاکت برساند و غذا و شهوت
دو راه آسانیست که زود میشود بر آدمیزاد از این دو راه مالک شد.

تو این را دروغ وفسانه مدان
برنگ فسون وبهانه مدان
ازو هرچه اندر خورد با خرد
دگر بر ره رمز معنی برد

دل دادن به شکمبارگی ودل سپردن به مدح وستایش دیگران بسیار خطرناک است وبرای حاکمان وزمامداران مهلک تر .اینک یکی از مارها و افعی هایی که بر دوش تک تک ما هست ومغز سر ما را تا نخورند آرام نمیگیرند رسانه های دیداری وشنیداری،ماهواره ها وروزنامه ها ودستگاه های دیجیتالی ست که نزدیکترین راه را برای نابودی نسل بشر در نظر گرفته اند تا مانع رشد معنوی وآرمانی آدم شوند واین یعنی نابودی نوع بشر.
فردوسی این بزرگ مرد
ادب پرور ایرانی شاعر تمام قرنهاست وکلام وسخن او شاهکار بی بدیل جاودانه است که مهم ترین و اساسی ترین محورهای فکری اش را در این کتاب سترگ به نمایش گذاشته است. بهره مندی از پند واندرزهای حکیم توس یعنی رهایی از همه بندها و اسارتها.

کلمات ساده وشیوای او عصاره وافشره کمال انسانی وموجب خوشبختی جوامع بشری است.

ز یزدان واز ما بر آنکس درود
که تارش خرد باشد وداد پود
نیارد شکست اندرین عهد من
نکوشد که حنظل کند شهد من

” فریبا دانشور
دکتری تخصصی زبان وادبیات فارسی”