توسط: لوار ما
تاریخ: آگوست 22, 2018 زمان انتشار: 7:20 ق.ظ کد خبر: 2995

قربانی یا قرب آنی/ دلنوشته

(قرباني ياقربِ آني)

(جهشي درنزديكي خداست)

گلويم نيلبكيست كه هرروز، باآن تورا مي نوازم ومي سرايم ،
عيدقربانت است ،آياقبولش ميكني؟؟؟ ويابه بغضي رهايش مي كني

كلماتي كه باآنهادلنوشته هايي مي نويسم، روح غمگين وشرمسارمنست ،دربندمعرفت كبريايي ات مي پذيري؟

واژه هايي اززمين وزمانت ،آسمان وملكوتت قرض گرفتم ،آيالايق قرباني شدن عظمت كبرياييت مي بيني؟؟

واژه هايم سربرچاقوي تسليمت فرودآوردند لايق قرباني شدن ميبيني؟؟

هرروز كه ازخواب بيدار ميشوم واژه ايي ،جملاتي درذهنم آماده كرده ام براي قرباني كردن ، چون ،
معتقدم هرروز من ،عيد قربان است وبايستي واژه هايي زيبا بيافرينم وقربانت كنم وقربانت بگردم (الهي قربونت بگردم)
عيدقربان است

آمده ام عاشقت باشم وعشق آدميان رافراموش كنم وذبيح ات باشم

عشق ِآدميان واژه قرباني شدن درمحضرمعشوق رافراموش كرده

اگرمعشوق خاكيان شوم دراولين ايستگاه پياده ام خواهندكرد،ديدم كه مي گويم

واژه قرباني شدن مخصوص ذات عزيز خودت هست ياعزيزٌ

آدميان ؟؟
هرگز….
آنها،قفسي بتو خواهندبخشيد وبندي وزنجيري

برزمين ميبندندت ودرخاك جايت مي گذارند

نه دراوج رهايي به آسماني ميبرندت

ونه به دريايي ميبرندت تاعمق رابتونشان دهند

الهي ،روح كلماتم وجسم واژه هايم تمام دارايي من است .
قربانيم رابپذير تااسماعيل وجودم آزادشودوخود را به ذبح عظيم ، حسينت برساند

حسين تنهاست واسارت ناموس رسول نزديك..
ذبيح عظيمي منو صدامي زند

محمودا،رضا بده به رضايت ،قرباني كنم
وبرسم به قربِ آني

#رضا_محمودی